top of page

Vietnamese

Tiếng nói của tôi có vai trò quan trọng - chúng ta có thể làm việc cùng nhau

Bối cảnh

Một nhóm đối tác tổ chức của Quận Maricopa mong muốn chống lại sự kỳ thị tiêu cực xung quanh vấn đề sức khỏe tâm thần. Chúng tôi mong muốn chống lại sự kỳ thị đối với việc sống chung với bệnh tâm thần, những người tìm kiếm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần và những người đang chiến đấu với tình trạng nghiện ngập.

Hành động

Ban Cố vấn Cộng đồng Trung tâm yêu cầu bạn chia sẻ hình ảnh minh họa (kỹ thuật số hoặc bản in) của chúng tôi để giúp chống lại sự kỳ thị về sức khỏe tâm thần. Bạn có thể thêm hình ảnh minh họa của chúng tôi vào tờ rơi, tập slide đào tạo, tài liệu truyền thông, trên mạng xã hội và trên trang web của bạn. Chúng tôi cũng hy vọng rằng các đối tác của chúng tôi sẽ chia sẻ hình ảnh minh họa này cùng với các câu chuyện từ những thành viên cộng đồng kiên cường và đã vượt qua các rào cản liên quan đến sức khỏe tâm thần.

bottom of page